php时间区间

 1. <?php
 2. echo date("Ymd",strtotime("now")), "\n";
 3. echo date("Ymd",strtotime("-1 week Monday")), "\n";
 4. echo date("Ymd",strtotime("-1 week Sunday")), "\n";
 5. echo date("Ymd",strtotime("+0 week Monday")), "\n";
 6. echo date("Ymd",strtotime("+0 week Sunday")), "\n";
 7. echo "*********第几个月:";
 8. echo date('n');
 9. echo "*********本周周几:";
 10. echo date("w");
 11. echo "*********本月天数:";
 12. echo date("t");
 13. echo "*********";
 14. echo '<br>上周起始时间:<br>';
 15. echo date("Y-m-d H:i:s",mktime(0, 0 , 0,date("m"),date("d")-date("w")+1-7,date("Y"))),"\n";
 16. echo date("Y-m-d H:i:s",mktime(23,59,59,date("m"),date("d")-date("w")+7-7,date("Y"))),"\n";
 17. echo '<br>本周起始时间:<br>';
 18. echo date("Y-m-d H:i:s",mktime(0, 0 , 0,date("m"),date("d")-date("w")+1,date("Y"))),"\n";
 19. echo date("Y-m-d H:i:s",mktime(23,59,59,date("m"),date("d")-date("w")+7,date("Y"))),"\n";
 20. echo '<br>上月起始时间:<br>';
 21. echo date("Y-m-d H:i:s",mktime(0, 0 , 0,date("m")-1,1,date("Y"))),"\n";
 22. echo date("Y-m-d H:i:s",mktime(23,59,59,date("m") ,0,date("Y"))),"\n";
 23. echo '<br>本月起始时间:<br>';
 24. echo date("Y-m-d H:i:s",mktime(0, 0 , 0,date("m"),1,date("Y"))),"\n";
 25. echo date("Y-m-d H:i:s",mktime(23,59,59,date("m"),date("t"),date("Y"))),"\n";
 26. $season = ceil((date('n'))/3);//当月是第几季度
 27. echo '<br>本季度起始时间:<br>';
 28. echo date('Y-m-d H:i:s', mktime(0, 0, 0,$season*3-3+1,1,date('Y'))),"\n";
 29. echo date('Y-m-d H:i:s', mktime(23,59,59,$season*3,date('t',mktime(0, 0 , 0,$season*3,1,date("Y"))),date('Y'))),"\n";
 30. $season = ceil((date('n'))/3)-1;//上季度是第几季度
 31. echo '<br>上季度起始时间:<br>';
 32. echo date('Y-m-d H:i:s', mktime(0, 0, 0,$season*3-3+1,1,date('Y'))),"\n";
 33. echo date('Y-m-d H:i:s', mktime(23,59,59,$season*3,date('t',mktime(0, 0 , 0,$season*3,1,date("Y"))),date('Y'))),"\n";
 34. ?>
文章不错, 赏你二两银子

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续努力!